روش خرید قیمت ریال برند بیسیم سازگاری با مدل بیسیم نوع کیفیت فرکانس MHz کد سفارش مشخصات عکس
  MOTOROLA GP338-328 Plus کپی UHF SU1    
  MOTOROLA GP338-328 Plus اصل UHF OSU1    
  MOTOROLA GP338-328 plus کپی VHF S1  
  MOTOROLA GP338/328/338-328plus کپی VHF M1    
  MOTOROLA GP338/328/338-328plus اصل VHF OM1    
  MOTOROLA GP338/328/338-328plus کپی UHF MU1    
  MOTOROLA GP338/328/338-328plus  کپی VHF T1    
  HYT TC700-705-750-780  کپی VHF H1    
  HYT TC700-705-750-780 اصل VHF OH1    
  HYT TC700-705-750-780  کپی 360-390 HU2    
  HYT TC700-705-750-780 اصل 360-390 OHU2    
  HYT TC700-705-750-780  کپی UHF HU1    
  Hytera PD785G-795G-780G  اصل VHF OHY1    
  Hytera PD785G-795G-780G  اصل UHF OHYU1