کابل هلیاکس

 برای برقراری یک ارتباط رادیویی یکی از مهم ترین پارامترها کابل ارتباط بین دستگاه و آنتن میباشد.به همین خاطراست که در محاسبات ارتباطی یکی از پارامترهایی که بیشترین افت را به خود اختصاص میدهد کابل ارتباطی رادیویی میباشد کابلهای ارتباطات مخابراتی که از کابل هلیاکس شروع و به ویوگایدها ختم میشود دارای جداول افت مخصوص به خود دارند، لذا انتخاب کابل مناسب تابع مستقیم کیفیت ارتباطی را دارا میباشد.ما به مصرف کنندگان خود اطمینان میدهیم،کابلهای ما همگی دارای گواهی تست و همگی در آمایشگاه ما تست شده اند.

Rate this item
(0 votes)